Đăng bán sản phẩm

 

"Product by User" module is not enabled!

   

Khi bạn tạo sản phẩm xong, sản phẩm sẽ được vào hàng chờ xét duyệt trước khi đăng