1. Plans
  2. Đăng ký Shop
  3. Xác nhận
  4. Thank You